• LFM Lębork - moda na dobry szyk
  LFM Lębork - moda na dobry szyk
 • LFM Lębork i znasz trendy
  LFM Lębork i znasz trendy
 • LFM Lębork - fashion
  LFM Lębork - fashion
 • Fakty Młodych Lębork
  Fakty Młodych Lębork

  Eventy, moda, projekty szycia

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Modele i Modelki – spotkania

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Tylko z faktami - świat zdobywamy!

 • FM Lębork
  FM Lębork

  W sieci z LFM

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Artyzm w LFM, sztuka wyboru

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Prace ręczne w LFM

 • LFM - art dzień
  LFM - art dzień

  Mam Cię na oku

 • LFM - w kuchni
  LFM - w kuchni
 • LFM - w restauracji
  LFM - w restauracji
 • Maluj świat na LFM
  Maluj świat na LFM
 • Sztuka to TY
  Sztuka to TY

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI IM. KRZYSZTOFA GRZESIAKA LĘBORK 2022

REGULAMIN KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Lęborskie Centrum Kultury Fregata, współorganizatorem Urząd Miejski w Lęborku i Starostwo Powiatowe w Lęborku.

 1. I Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Krzysztofa Grzesiaka ma charakter otwarty i jest adresowany do artystów malarzy zamieszkałych w kraju i za granicą, pełnoletnich, którzy mają polskie obywatelstwo. Kierowany jest do absolwentów szkół plastycznych, absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem.                                              
 2. Celem konkursu jest promocja współczesnego malarstwa i przybliżenie twórczości Krzysztofa Grzesiaka, patrona konkursu.

3.  Na konkurs przyjmowane będą prace w dowolnej technice malarskiej i tematyce,  które są własnością autora i nie były nagradzane oraz eksponowane na innych wystawach pokonkursowych. Format dzieł nie jest ograniczony, jednak ze względów technicznych krótszy bok obrazu nie może przekraczać 2 m.  W przypadku dzieł wysłanych na papierze oprawa leży po stronie uczestnika. Dostarczone prace powinny być wyposażone w niezbędne elementy umożliwiające ich montaż i ekspozycję.

4. Konkurs ma charakter dwustopniowy. W I etapie jury wybiera prace na podstawie fotografii cyfrowych dołączonych do kompletnych zgłoszeń. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu nastąpi 12 września  2022. Podczas II etapu - nagradzającego, jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. W czasie drugiego posiedzenia jury przyznaje nagrody. Wtedy też, komisja ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas I etapu obrad i do odrzucenia prac niespełniających kryteriów.

5. Oceny prac dokonuje powołane przez organizatorów jury. Wyłonienie laureatów odbywa się poprzez głosowanie. W przypadku równej ilości głosów o werdykcie decyduje przewodniczący jury. Podjęte przez jury decyzje są ostateczne i niepodważalne.

6. Wysokość nagród, przyznanych przez jury

 I – 5000 zł 

 II – 3500 zł     

III –  2000 zł

7.  Organizator zastrzega, że jury konkursu może nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody ex aequo lub zmienić liczbę i wysokość nagród, a także przyznać nagrody dodatkowe.

8. Każdy z uczestników w I etapie zobligowany jest przesłać zdjęcie - od jednego do trzech obrazów wraz z kartą uczestnictwa na adres mailowy: konkurs.grzesiak@gmail.com w formie elektronicznej, w formacie JPG lub TIF (300 dpi), bądź przesłać na płycie CD lub DVD na adres: Lęborskie Centrum Kultury Fregata, ul. Gdańska 12-13, 84 - 300 Lębork. Termin nadsyłania prac upływa 20 sierpnia 2022 r.

9. W II etapie prace zakwalifikowane na wystawę powinny być zaopatrzone w metryczkę zawierającą: zdjęcie autora oraz krótką notę biograficzną wysłaną na e-maila konkursowego: konkurs.grzesiak@gmail.com  (do 500 znaków, czcionka ARIAL, program Word).

10. Autor przysyłający prace wraz z podpisaną kartą zgłoszenia akceptuje regulamin i warunki konkursu.

11. Prace niespełniające warunków regulaminu, bądź z  braku możliwości ekspozycyjnych nie będą rozpatrywane.

12. Dostarczenie i odbiór niezakwalifikowanych prac, jak również obrazów po zakończeniu trwania wystawy odbywa się na koszt ich autorów.

13. Prace nadesłane lub dostarczone na wystawę powinny być w odpowiednich opakowaniach, możliwych do pakowania zwrotnego. Ponadto warstwa malarska oraz ewentualny werniks powinny być na tyle wyschnięte, by w kontakcie z opakowaniem nie powodować zniszczenia pracy.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie transportu.

15. Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Nieodebranie prac do 05 grudnia 2022 r. będzie traktowane przez organizatora jako porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego) i spowoduje przejście na własność organizatora.

16. Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 4 listopada 2022 r.

17. Wystawie będzie towarzyszyć katalog z jedną pracą autora, zakwalifikowaną na wystawę. Jeden egzemplarz katalogu zostanie autorowi przekazany bezpłatnie.

18. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Lęborskie Centrum Kultury Fregata, ul Gdańska 12 – 13, 84 – 300 Lęborku.

19. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni p. Anna Cykman. E-mail do kontaktu: anna.cykman@aliomodo.pl.

20. Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia I Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Krzysztofa Grzesiaka 2022 oraz związanej z nim promocji na stronach internetowych i katalogach, w celach sprawozdawczych i archiwalnych oraz w celach kontaktowych (na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

21. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed momentem wycofania zgody.

22. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

23. Administrator danych oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, za wyjątkiem: organów władzy publicznej oraz innych instytucji wykonujących zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa oraz upoważnionych osób reprezentujących współorganizatorów konkursu.

24. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

25. Podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji może skutkować wykluczeniem z udziału w konkursie.

TERMINY

Nadesłanie zdjęć obrazów do 19 sierpnia 2022 r. na adres e-maila: konkurs.grzesiak@gmail.com bądź  na płycie CD lub DVD na adres: Lęborskie Centrum Kultury Fregata, ul. Gdańska 12-13, 84 - 300 Lębork

- wstępny wybór prac do dnia 12 września 2022,

- nadesłanie wybranych prac do dnia 30 września 2022,

- wybór prac nagrodzonych dnia 20 października 2022,

- wernisaż odbędzie się 4 listopada 2022 r.

- ostateczny termin odbioru prac po wystawie 5 grudnia 20222 r.

Ogłoszenie zakwalifikowanych prac do wystawy pokonkursowej będzie umieszczone na facebookowym fanpage'u konkursu oraz na stronie Lęborskiego Centrum Kultury Fregata w Lęborku

Przyjmowanie zakwalifikowanych prac pod adresem:

Lęborskie Centrum Kultury Fregata, ul. Gdańska 12-13, 84-300 Lębork

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Użytkowników online:
Wszystkich odwiedzin: 5358481
X

Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com